Chung Min-Hwa사진
Chung Min-Hwa
Processing of speech sound, voice recognition
 • Name Chung Min-Hwa
 • Position Professor
 • Dept. Linguistics
 • Major Processing of speech sound, voice recognition
 • Office
 • Homepage
 • Email mchung@snu.ac.kr
 • Contact +82-2-880-9195
Jun Jong-Ho사진
Jun Jong-Ho
Phonology
기본 사진
Kim Ju-Won
Historical Linguistics, Altaic Linguistics
 • Name Kim Ju-Won
 • Position Professor
 • Dept. Linguistics
 • Major Historical Linguistics, Altaic Linguistics
 • Office
 • Homepage
 • Email kjwn@snu.ac.kr
 • Contact +82-2-880-6167
Ko Hee-Jeong사진
Ko Hee-Jeong
Syntax
 • Name Ko Hee-Jeong
 • Position Professor
 • Dept. Linguistics
 • Major Syntax
 • Office
 • Homepage
 • Email hko@snu.ac.kr
 • Contact +82-2-880-6172
Lee Ho-Young사진
Lee Ho-Young
Phonetics
Lee Seung-Jae사진
Lee Seung-Jae
Historical linguistics of Korean
 • Name Lee Seung-Jae
 • Position Professor
 • Dept. Linguistics
 • Major Historical linguistics of Korean
 • Office
 • Homepage
 • Email lsj@snu.ac.kr
 • Contact +82-2-880-6168
Nam Seung-Ho사진
Nam Seung-Ho
Ssemantics, pragmatics
 • Name Nam Seung-Ho
 • Position Professor
 • Dept. Linguistics
 • Major Ssemantics, pragmatics
 • Office
 • Homepage
 • Email nam@snu.ac.kr
 • Contact +82-2-880-6165
Shin Hyo-Pil사진
Shin Hyo-Pil
Computational linguistics, syntax
 • Name Shin Hyo-Pil
 • Position Professor
 • Dept. Linguistics
 • Major Computational linguistics, syntax
 • Office
 • Homepage
 • Email hpshin@snu.ac.kr
 • Contact +82-

수정요청

현재 페이지에 대한 의견이나 수정요청을 관리자에게 보내실 수 있습니다.
아래의 빈 칸에 내용을 간단히 작성해주세요.

닫기